นักกีฬาผู้นำ

โครงการผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย

              โครงการผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ คุณค่า และความสามารถของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค  ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จด้านการกีฬาแล้ว นักกีฬาหลายคนมีความสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในระดับสูงขึ้นสู่การเป็นผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค

              โครงการผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้รู้จักคิด รู้จักทำ มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบแทนเพื่อน ๆ นักกีฬา  ตลอดจนได้ทำงานเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา  เป็นกรรมการจัดงาน / การแข่งขัน  เป็นนักพูดในที่สาธารณะ  เป็นผู้แนะนำนักกีฬาพิเศษในเรื่องการดูแลสุขภาพ เป็นผู้สำรวจความต้องการของนักกีฬาพิเศษฯ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถที่หลากหลายให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสมองและปัญญา
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาพิเศษของไทยได้เรียนรู้ และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริหารโครงการผู้นำนักกีฬาในประเทศต่างๆของภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและนักศึกษาของไทยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคคลที่พิการทางสมองและปัญญาของไทย
 5. เพื่อสร้างการยอมรับ คุณค่าของผู้พิการทางสมองและปัญญาในสังคมไทย และเปิดโอกาสให้บุคคลผู้พิการกลุ่มนี้ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

วิชาในการอบรมผู้นำนักกีฬา (โดยสังเขป)

 • Global Messenger Training การฝึกพูดในที่สาธารณชน

เพื่อให้นักกีฬาแสดงความสามารถในการแนะนำตัว และบรรยายเกี่ยวกับโครงการสเปเชียลโอลิมปิค

 • Governance Training การทำงานร่วมกับคณะกรรมการในการบริหารจัดการ

เป็นการเตรียมนักกีฬา ให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของสเปเชียลโอลิมปิคด้วยการใช้แบบฝึกการแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม ประกอบกับการใช้ทักษะในการฟังและการแสดงความคิดเห็น เพื่อปูพื้นฐานของนักกีฬาในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ

 • IT Training การใช้เทคโนโลยีข้อมูล

นักกีฬาได้เรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การตั้งชื่อในการใช้อีเมล์ การหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการใช้    Power Point ในการนำเสนอผลงาน

 • ALPs as Health Advocate การดูแลสุขภาพร่างกาย

นักกีฬาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อสามารถแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน โภชนาการ การห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับเพื่อน ๆ นักกีฬา

 • ALPs as Volunteers การทำงานเป็นอาสาสมัคร

นักกีฬาเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความสามารถของตน และเข้าใจบทบาท             ความรับผิดชอบของการเป็นอาสาสมัคร

 • ALP Assistance Coach การทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ช

ผู้ที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อน และมีทักษะกีฬาที่ดี สามาถเรียนรู้การเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา  โดยอบรมเกี่ยวกับทักษะในการอบอุ่นร่างกาย  ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  การเก็บรักษาอุปกรณ์ และการดูแลสุขภาพนักกีฬาระหว่างการฝึกซ้อมกับแข่งขัน