เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย

นายศักดา นิเวศวรากร

นายสวิง พลอยเจ๊ก

นายทศพล ตันสกุล

นายชูชัย อังกาบแก้ว

นายอานุภาพ  ภัทรานนท์

นางสาวสถาพร ก่อแก้ว

นางสาวอารียา บุตรสุริย์ 

เจ้าหน้าที่บัญชี – การเงิน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพิเศษ

ผู้จัดการโครงการนักกีฬาอนุชน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร