คณะกรรมการสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

ดร.นริศ ชัยสูตร  

คุณมนตรี ฐิรโฆไท  

คุณชัยยันต์ เจริญโชคทวี  

คุณวิชชดา บูลกุล  

คุณภิมุข สิมะโรจน์

คุณสมชาย อัศวเศรณี

คุณโกมล กัมบีร์ 

คุณมัลลิกา  แสนภักดี 

คุณกุลวดี  คฤหเดช 

คุณรัชนีวรรณ บูลกุล 

คุณกาญจนา ภัทรพรนันท์

คุณอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 

คุณศูภกร  เกษแม่นกิจ 

นายกสมาคม

อุปนายก และเลขาธิการ

เหรัญญิก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ และผู้อำนวยการประเทศ

กรรมการผู้แทนสมาชิกวิสามัญ

กรรมการผู้แทนสมาชิกวิสามัญ

กรรมการผู้แทนสมาชิกนักกีฬา