ยุวชนจิตอาสา

โครงการสเปเชียลโอลิมปิค ยุวชน จิตอาสา

 โครงการสเปเชียลโอลิมปิค ยุวชน จิตอาสา (Special Olympics Thailand Youth Activation Program)  เป็นการขับเคลื่อนโครงการเพื่อรณรงค์การให้โอกาสและยอมรับบุคคลที่พิการทางสติปัญญาในสังคมไทย     โดยการส่งเสริมให้ยุวชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญา ในฐานะของการเป็นอาสาสมัครดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้พิการกลุ่มนี้ ในการเสริมสร้างความเข้าใจ และ การให้โอกาสทางสังคมให้กับบุคลพิเศษในประเทศไทย อันเป็นการปลูกฝังแนวคิดด้านจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทางสังคม

ในโครงการนี้ สเปเชียลโอลิมปิคไทยดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาเอง และสามารถมีความคิดส้างสรรค์ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้กับผู้พิการทางสติปัญญาในท้องถิ่น