นักกีฬาสุขภาพดี

โครงการนักกีฬาสุขภาพดี

เนื่องจากบุคคลผู้พิการทางสติปัญญามักไม่สามารถดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือถูกต้อง เหมือนคนทั่วไป นอกจากนี้ หลายๆครอบครัวของผู้พิการกลุ่มนี้ในประเทศไทย ก็เป็นผู้ที่มีฐานะยากจนบ้าง อยู่ห่างไกล สถานพยาบาลบ้าง  มีความรู้น้อยบ้าง อับอายต่อสภาพความพิการของบุตรหลานบ้าง  มีความยากลําบากในการนําบุตรไปรับการตรวจรักษา และมีความสามารถในการสื่อสารที่จํากัดระหว่างคนไข้กับแพทย์พยาบาล  จึงเป็นผลให้บุคคลผู้พิการทางสติปัญญามักมีปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าคนทั่วไป  และในกรณีส่วนใหญ่นั้น กว่าจะตรวจพบปัญหาก็มักจะอยู่ ในระดับที่ร้ายแรงแล้ว

สเปเชียลโอลิมปิคได้จัดตั้งโครงการนักกีฬสุขภาพดี เพื่อเปิดโอกาสนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคทั่วโลกไดรัโอกาสในกรตรวคัดกรองสุขภาพจากแพทย์พยาบาลอาสา ซึ่งได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสุขภาพผู้พิการทางสติปัญญา ซึ่งพบว่า นักกีฬาพิเศษหลายคนได้พบแพทย์ครั้งแรที่กิจกรรมนกกีฬาสุขภาพดี

สเปเชียลโอลิมปิคไทยให้บริการตรวจสุขภาพใน 7 สาขา ได้แก่ Medfest (สุขภาพรวมทั่วไป), Opening Eyes (สายตา),  Health Promotion (โภชนาการและการดูแลสุขภาพ), Special Smiles(ฟัน และช่องปาก), Fitfeet (สุขภาพเท้า),  Funfitness (สมรรถภาพร่างกาย) และ Healthy Hearing (การได้ยิน)