ชุมชนสุขภาพดี

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
บุคคลผู้พิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ด้วยผู้พิการทางสติปัญญาหลายล้านคนในโลกนี้ ยังขาดโอกาสรับบริการในระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ดังนั้นประชากรกลุ่มนี้จึงประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ และมีการเจ็บป่วยติดเชื้อในอัตราสูง  เป็นผลให้บุคคลกลุ่มนี้ต้องทุกข์ทรมานกับสภาพที่เจ็บป่วย และอาการเรื้อรังต่าง ๆ นานา  ทั้ง ๆ ที่โรค หรือปัญหาทางสุขภาพเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากได้รับการตรวจสอบดูแล และป้องกันแต่เนิ่น ๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนสุขภาพดี ก็คือ การพัฒนาสุขภาพของผู้พิการทางสติปัญญาในท้องถิ่น  ซึ่งจะยกระดับคุณภาพชีวิต และเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มนี้ได้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ  โครงการนี้จะขยายการบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข  ไปสู่นักกีฬาพิเศษ และผู้พิการทางปัญญาอื่น ๆ ในชุมชน  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขในชุมชน  การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้พิการฯ  ตลอดจนส่งเสริมการรับรู้ของสังคมให้ทราบ และเข้าใจถึงอุปสรรคทางสุขภาพที่คนพิการกลุ่มนี้ต้องประสพ

ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 7 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นครั้งแรก ภายใต้การสนับสนุนทุนเริ่มต้นจากมูลนิธิกอลิซาโน ซึ่งได้รับการประกาศอยางเป็นทางการในการประชุมใหญ่ Clinton Global Initiatives ประจำปี 2555 ของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นาย บิล คลินตัน

 สเปเชียลโอลิมปิคไทยดำเนินโครงการนำร่อง โดยใช้ชื่อว่า “โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา” อันเป็นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมในชุมชน เพื่อให้มีระบบ และ กลไกการส่งต่อปัญหาสุขภาพที่เอื้อต่อข้อจำกัดของผู้พิการทางสติปัญญา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วางแผนการดำเนินงานและประเมินผลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  โครงการนี้เริ่มดำเนินการระหว่างปี 2556-58 ร่วมกับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใน 6โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้วยการสนับสนุนจาก ยูนิเซฟประเทศไทย ซึ่งได้มีการขยายโครงการสู่ 20 โรงเรียนการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ต่อมาในปี 2559 ได้มีการร่วมมือระหว่าง  6 หน่วยงานภาคี ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยูนิเซฟ ประเทศไทย และคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ”  ที่จะส่งเสริมให้เด็กพิการมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็กพิการเหล่านี้ไปตลอดชีวิต  โดยนำร่องในศูนย์การศึกษาพิเศษ 8 จังหวัดเพื่อสร้างกลไกให้ศูนย์การศึกษาพิเศษครบทั้ง 77 จังหวัด ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในลักษณะที่ยั่งยืน

ปัจจบัน ประเทศไทยเป็น 1 ใน  10 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองเป็นประเทศชุมชนสุขภาพดี จากสเปเชียลโอลิมปิคสากล