นักกีฬาอนุชน

โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

            โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย เป็นกิจกรรมที่ออกแบบโดยสเปเชียลโอลิมปิค
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการรวมถึงเด็กทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 2-7 ปี  ด้วยกิจกรรมการเล่น   
ที่ประกอบการเคลื่อนไหวด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ในรูปแบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม  เพื่อการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว

              นอกจากนั้น การเปิดพื้นที่ให้เด็กพิการและเด็กทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการเล่นในลักษณะ Inclusive Play นั้น  จะช่วยรณรงค์ให้เด็กไทยยุคใหม่ และครอบครัวของเขาได้เกิดทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

              สเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้รับการสนับสนุนจกมูลนิธิอิเกีย (IKEA Foundation) ระหว่างปี 2560 – 62 ในการขยายโครงการนักกีฬาอนุชนไปสู่ทุกจังหวัดของประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐาน และพัฒนาความสามารถของเด็กก่อนวัยเรียน โดยใช้กีฬาอนุชนเป็นสื่อ
  2. ให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะและการดูแลสุขภาพของบุตรหลานที่บ้านตามหลักวิชาการ
  4. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมและเป็น
  5. วิทยากรกีฬาอนุชนในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้
  6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรการศึกษา องค์การสาธารณสุข องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน และชุมชนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถของเด็กก่อนวัยเรียน