คณะกรรมการ สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2561 - 2564

ดร.นริศ ชัยสูตร

นายกสมาคม

ดร.มนตรี ฐิรโฆไท

อุปนายก และเลขาธิการ

นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี

เหรัญญิก

นางวิชชดา บูลกุล

กรรมการ

นายภิมุข สิมะโรจน์

กรรมการ

นายสมชาย อัศวเศรณี

กรรมการ

นายโกมล กัมบีร์

กรรมการ

นางสาวมัลลิกา แสนภักดี

กรรมการ

นางกุลวดี คฤหเดช

กรรมการ

นางสาวรัชนีวรรณ บูลกุล

กรรมการ และผู้อำนวยการ – ประเทศ

นางกาญจนา ภัทราพรนันท์

กรรมการผู้แทนสมาชิกวิสามัญ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

กรรมการผู้แทนสมาชิกวิสามัญ

นายศุภกร เกษแม่นกิจ

กรรมการผู้แทนสมาชิกนักกีฬา