คณะกรรมการ สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2561 - 2564

ดร.นริศ ชัยสูตร

นายกสมาคม

ดร.มนตรี ฐิรโฆไท

อุปนายก และเลขาธิการ

นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี

เหรัญญิก

นางวิชชดา บูลกุล

กรรมการ

นายภิมุข สิมะโรจน์

กรรมการ

นายสมชาย อัศวเศรณี

กรรมการ

นายโกมล กัมบีร์

กรรมการ

นายพากพูม วัลลิสุต

กรรมการ

นางสาวรัชนีวรรณ บูลกุล

กรรมการ และผู้อำนวยการ – ประเทศ

นางกาญจนา ภัทราพรนันท์

กรรมการผู้แทนสมาชิกวิสามัญ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

กรรมการผู้แทนสมาชิกวิสามัญ

นายศุภกร เกษแม่นกิจ

กรรมการผู้แทนสมาชิกนักกีฬา